Producenci
Regulamin


 

REGULAMIN

§ 1. Oferta sklepu internetowego

 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów.

§ 2. Strony transakcji, definicje

 1. Kupującym w sklepie internetowym SZRON-BIS, znajdującym się na stronie www.szronbis.com.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
 2. Sprzedającym jest SZRON-BIS ul.Studencka 35/19 02-735 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, nr REGON: 011472331, nr NIP 521-112-29-03, będąca właścicielem sklepu internetowego SZRON-BIS
 3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Hurtownik – Nabywca zawierający ze sklepem SZRON-BIS umowę sprzedaży Towaru jakiegokolwiek rodzaju lub kategorii w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 5. Sprzedaż hurtowa – sprzedaż Towaru Hurtownikom.
 6. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Na opakowaniu produktu znajduje się plomba (naklejka) identyfikującą Towar sprzedany przez sklep SZRON-BIS.
 7. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu SZRON-BIS i koszt Nabywcy.
 8. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 9. Kontakt ze sklepem SZRON-BIS odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego), bądź telefonicznie, pod numerem 607899135
 10. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym SZRON-BIS
 11. Serwis – sklep internetowy SZRON-BIS prowadzony pod adresem www.szronbis.com.pl
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 13. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 14. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: a.Imię i nazwisko, b.Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), c.Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: a.Firmę, b.Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), c.Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), d.Imię i nazwisko osoby do kontaktu, e.Numer telefonu.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a.zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, b.spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem, c.dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, d.wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, e.wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez SZRON-BIS w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem, f.wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od SZRON-BIS oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. SZRON-BIS może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 10. SZRON-BIS może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a.cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu, b.działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c.otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, d.uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika, e.Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, f.Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, g.podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez SZRON-BIS zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 15. Ustawodawca w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorców, nie przewidział możliwości dokonania odstąpienia od umowy na zasadach zwrotu 14-dni. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Art. 1. pkt. 3,prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Konsumentom.

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Sklep SZRON-BIS, w porozumieniu z firmą kurierską poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie realizacji zamówienia i o terminie dostawy.
 2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep SZRON-BIS może anulować zamówienie.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka". W przypadku sprzedaży hurtowej, koszt dostawy określa się w oparciu o postanowienia § 8 ust. 1 i § 8 ust. 2 Regulaminu. Nie uchybia to stosowaniu pozostałych postanowień Regulaminu odnoszących się do kosztu dostawy, w szczególności zawartych w § 5 ust. 5 – 9.
 4. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 6. W przypadku wyboru rodzaju dostawy "Dostawa z Wniesieniem", dostawa obejmuje wniesienie Towaru do trzeciego piętra budynku mieszkalnego.
 7. W przypadku wyższych pięter budynku, koszt ustalany jest indywidualnie z obsługą sklepu SZRON-BIS.
 8. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 9. Termin realizacji zamówienia: a.w przypadku Towarów dostępnych w sklepie SZRON-BIS, zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych; b.w przypadku wyboru opcji "Dostawa z Wniesieniem", dostawy odbywają się tylko po wcześniejszym telefonicznym, bądź e-mailowym ustaleniu daty przez pracowników danego Punktu Odbioru, a termin realizacji zamówienia od momentu jego skompletowania nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych; c.w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni; d.w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 10. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 11. W wypadku braku Towaru u dostawcy, sklep SZRON-BIS zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 12. Sklep SZRON-BIS zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 13. SZRON-BIS nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 14. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca Towaru nie jest obciążany kosztem dostawy do Punktu Odbioru Osobistego. Nabywca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru oraz załadunku zakupionych produktów.
 15. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego z Punktu Odbioru Osobistego.
 16. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: a. karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) b. przelew, c. pobranie
 17. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 8. Sprzedaż hurtowa

 1. Przy sprzedaży hurtowej, dostawa Towaru realizowana jest bezpośrednio przez sklep SZRON-BIS, po uprzednim potwierdzeniu drogą elektroniczną możliwości takiej dostawy. W przypadku braku takiej możliwości, dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, w oparciu o postanowienia zawarte w § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Na potrzeby określenia kosztu dostawy Towaru do Punktu Odbioru przy sprzedaży hurtowej, przyjmuje się: a.przez dużą sztukę Towaru należy rozumieć 1 (jedną) sztukę Towaru, którego waga wraz z opakowaniem wynosi powyżej 30 kg oraz każdy telewizor o przekątnej ekranu wynoszącej 32" (włącznie) lub większej. b.pojedynczą sztukę Towaru niespełniającego powyższego kryterium, traktuje się jako małą sztukę Towaru.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy / Użytkownika, pobranych w związku z zakupem Towaru i usług, w celach wykonywania przez SZRON-BIS ul.Studencka 35/19 02-735 Warszawa, marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich, takich jak banki i zakłady ubezpieczeń, a także przetwarzania ww. danych w niżej wymienionych celach: a.kontaktu z Nabywcą / Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Spółkę, b.prowadzenia księgowości, c.przesyłania Nabywcy / Użytkownikowi drogą e-mailową newslettera z informacjami handlowymi, pod warunkiem, że dany Nabywca / Użytkownik wyrazi podczas rejestracji chęć jego otrzymywania oraz potwierdzi swój adres e-mail, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) d.przesłania Nabywcy / Użytkownikowi drogą e-mailową informacji o dostępności produktu, pod warunkiem, że dany Nabywca / Użytkownik wyrazi chęć jego otrzymywania poprzez akceptację regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)
 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie SZRON-BIS wyraża zgodę na przekazanie  swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklep SZRON-BIS oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie SZRON-BIS oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)
 5. Klient dokonujący zakupu w sklepie SZRON-BIS wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail swoich danych osobowych, w celu wyświetlania reklamy sklepu SZRON-BIS na witrynach internetowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 19 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.). Dostawcy zewnętrzni – w tym firma Google – używają plików cookie do wyświetlania reklam, w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w witrynie. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z plików cookie Google na stronie wyłączania opcji reklam Google.
 6. Szron-bis  informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 8. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: a.dostęp do Internetu; b.komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript; c.rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli; d.aktywny interpretator JavaScript.
 9. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu  przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce polityka prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl